top of page

Andmekaitsetingimused (privaatsuspoliitika) ja volitatud töötlejad

Sissejuhatus

OÜ Kontaktikeskus (Kontaktikeskus, edaspidi ka meie) töötleb andmesubjektide isikuandmeid vastavalt andmekaitsetingimustes ja isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavates õigusaktides sätestatud põhimõtetele.

 

Andmesubjekt (edaspidi ka teie) andmekaitsetingimuste mõistes on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Kontaktikeskus töötleb. Muu hulgas on andmesubjekt näiteks Kontaktikeskus väljaande tellija, veebilehe külastaja, müügikeskkonna kasutaja, veebilehe registreeritud kasutaja, tööle kandideerija.


Isikuandmed on andmed, mis tuvastavad või võimaldavad tuvastada füüsilise isiku, näiteks
isiku nimi ja kontaktandmed.


Andmekaitsetingimuste eesmärk on selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas seda, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel Kontaktikeskus kogub ja millised on andmesubjektide õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega Kontaktikeskuses.

 

Kontaktikeskus võib andmekaitsetingimusi vajadusest lähtuvalt muuta (nt muutuvad õigusaktid või andmete töötlemise protsess). Sellisel juhul teavitab Kontaktikeskus teid enne
muudatuste rakendumist mõistliku aja võrra.

Isikuandmete töötlejad

Isikuandmete vastutav töötleja
Isikuandmete vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.
Vastutav töötleja: OÜ Kontaktikeskus
Ettevõtte registrikood: 11724971
Aadress: Parda 8, 10151 Tallinn
Kontaktid: 630 4001, info@kontaktikeskus.ee

 

Isikuandmete volitatud töötleja
Kontaktikeskus ei avalikusta üldjuhul isikuandmeid kolmandatele isikutele. See võib aga olla möödapääsmatu juhul, kui avalikustamiskohustus tuleneb seadusest või see on vajalik lepingu täitmiseks. Samuti siis, kui andmesubjekt on selleks loa andnud.
Isikuandmete volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organisatsioon, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (Kontaktikeskus) nimel. Kontaktikeskus võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Kontaktikeskus koostööpartnerid, kelle andmed on kättesaadavad punktis 10 ning kes töötlevad andmeid muu hulgas:

 • teenuse osutamise eesmärgil;

 • tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;

 • hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamisteteeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a. siis, kui isik on otsustanud teisiti või võimaldavas vormis;

 • täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Kontaktikeskuse antud ülesannete täitmiseks.

Isikuandmete töötlemine Kontaktikeskuses ja töötlemise põhimõtted

Kontaktikeskus töötleb isikuandmeid ainult siinmainitud eesmärkidel ning õiguslikel alustel.
Kontaktikeskus jälgib isikuandmete töötlemisel alati järgmiseid põhimõtteid.
Läbipaistvus – Kontaktikeskus töötleb isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui see on seaduse järgi lubatud.
Eesmärgi piirang – Kontaktikeskus kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Töötlemise eesmärkide muutmine võib tuleneda seadusest või teie loast. Igal juhul teeme me selle teile enne teatavaks.
Võimalikult väheste andmete kogumine – Kontaktikeskus tagab, et töödeldavad isikuandmed on piisavad ja asjakohased töötlemise eesmärkide saavutamiseks, ning et töödeldavate andmete maht ei ole suurem, kui vajalik.
Õigsus – Kontaktikeskus tagab, et teie isikuandmed on õiged ja asjakohased. Ebaõiged isikuandmed kustutame või parandame esimesel võimalusel.
Säilitamise piirang – Kontaktikeskus järgib isikuandmete säilitamisel nende töötlemise vajadust, st andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastamist, hoitakse alles seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Säilitamise tähtaja määramisel järgib Kontaktikeskus seaduste nõudeid, siduvates lepingutes kokkulepitut või juriidilise kohustuste täitmiseks vajalikke tähtaegu.
Usaldusväärsus – Kontaktikeskus töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest. Kontaktikeskus hoiab kõik meile avaldatud isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate turvameetmete rakendamisega, sh kasutades selleks infotehnoloogilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.
Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – Kontaktikeskus arvestab isikuandmete töötlemist sisaldavaid teenuseid ja tooteid arendades, valides ja kasutades isikuandmete kaitse vajadusega.

Töödeldavad isikuandmed ja kasutuseesmärgid

Peamiselt töötleb Kontaktikeskus isikuandmeid, mida te Kontaktikeskusele esitate või mida kogutakse teie toimingu põhjal, kui kasutate Kontaktikeskus tooteid, teenuseid või veebilehti.
Töötleme teie isikuandmeid peamiselt teile teenuse osutamiseks, uudiskirjade või pakkumuste tegemiseks ning uudislugude koostamiseks.

Sealjuures töötleme teie kohta peamiselt järgmist liiki andmeid järgmistel eesmärkidel.

 • Peamised isikuandmed, näiteks ees- ja perekonnanimi ning isikukood lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks.

 • Juhul kui klient sooritab ostu, on selle teenuse kasutamiseks vaja muu hulgas tellija isikukoodi.

 • Täiendavad isikuandmed muudel isikutuvastamise eesmärkidel, näiteks tööle kandideerimisel teave hariduse, töökogemuse ja isikuomaduste kohta.

 • Kontaktandmed, näiteks elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber on vajalik lepingu täitmiseks. Samuti kasutatakse neid otseturunduse tegemiseks kommertseesmärkidel, kui andmesubjekt on andnud selleks nõusoleku.

 • Elukoha aadress on vajalik lepingu täitmiseks toodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud toodet kohale toimetada.

 • E-posti aadress on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks.

 • Telefoninumber on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, mh teenuse kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.

 • Makseandmed, näiteks teie pangakonto number, on vajalik teenuse osutamiseks.

 • Valvekaamera salvestised. Kui külastate meid, võivad külastajate vastuvõtuks ette nähtud ruumid olla varustatud videovalvesüsteemidega.

 • Veebi identifikaatorid, näiteks kui külastate meie veebilehti, säilib teie kasutatud seadme IP-aadress. Loe lähemalt sellest meie küpsiste kasutamise põhimõtetest, mis on kättesaadavad siin.

 

Teil on õigus tutvuda end puudutavate isikuandmete töötlemisega (vt lähemalt punktis 9). Juhime teie tähelepanu aga sellele, et teatud isikuandmete töötlemine on teenuse osutamise eelduseks näiteks peamiste isikuandmete või kontaktandmete esitamata jätmisel ei ole meil võimalik teile teenust osutada, sealhulgas toimetada kohale teie tellitud tooteid.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Kontaktikeskus võib töödelda isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel.
Lepingu täitmine – tugineme sellele õiguslikule alusele, et luua lepinguline suhe ja täita klientide ja koostööpartneritega kokku lepitud tingimusi. Näiteks toimetada kohale teie tellitud tooteid.
Juriidiline kohustus – tugineme sellele õiguslikule alusele, et täita seadusest tulenevaid kohustusi. Näiteks vastata õiguskaitseorganite päringutele.
Nõusolek – tugineme nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisele, et saata teile turundusmaterjale, näiteks uudiskirju ja pakkumisi.
Õigustatud huvi – tugineme sellele õiguslikule alusele müügipakkumiste ettevalmistamisel ning tegemisel.

Profileerimine

Kontaktikeskus võib oma toodete pakkumiseks teie isikuandmeid profileerida, kombineerides isikuandmeid otseturunduslike otsuste tegemiseks. Teeme seda, võttes peamiselt arvesse teie varasemat teenuse tarbimise ajalugu, vanust, aadressi ja sugu, et kaardistada sihtgruppi, kellele pakkuda just sellele sihtgrupile suunatud tooteid ja teenuseid. Teil on õigus keelata enda isikuandmete kasutamine profileerimise eesmärgil.

 • Reklaamide suunamiseks grupeeritakse külastajate käitumisharjumusi ja luuakse selle 
  põhjal sihtrühmasid välispartnerite abil (Kontaktikeskus volitatud töötlejate nimekiri 
  asub punktis 10)

Käitumisharjumused grupeeritakse kasutajate tegevuse põhjal – internetilehekülgede vaatamine, küsimustele vastamine, tellimused, ostude ajalugu jne. Kontaktikeskus sihtrühmadesse kuuluvust ei salvesta, samuti ei saa teha kindlaks üksikisiku sihtrühmasid, sest info on grupeeritud.

Isikuandmete säilitusajad

Kontaktikeskus säilitab andmeid vaid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni.
Eri andmete puhul tähendab see erinevaid säilitustähtaegasid. Näiteks:

 • klientide kontaktandmeid säilitame seni, kuni see on vajalik lepingu alusel sõlmitud

isiksustatud teenuste pakkumiseks;

 • raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitame lähtuvalt seadusest 7 aastat;

 • nõusoleku alusel antud isikuandmeid säilitame kuni nõusoleku tagasi võtmiseni.

Andmesubjekti õigused

Kontaktikeskus peab väga oluliseks andmesubjektide õigust privaatsusele.
Teie kui andmesubjekti õigused on järgmised:

 • Juurdepääs oma isikuandmetele, mida Kontaktikeskus teie kohta töötleb.

 • Andmete parandamine või täiendamine, kui teie isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist.

 • Andmete kustutamine. Teatud juhtudel ja soovi korral saate kasutada õigust olla unustatud. Me kustutame teie andmed, välja arvatud juhul, kui esineb mõni muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus.

 • Andmete töötlemise piiramine. Kui avaldate soovi teie isikuandmete töötlemist piirata või keelata, jätkab Kontaktikeskus isikuandmete töötlemist vaid säilitamise eesmärgil, kui see on vajalik muudel õiguslikel alustel.

 • Vastuväidete esitamine oma isikuandmete töötlemisele, kui Kontaktikeskus kasutab teie isikuandmeid näiteks isikuandmete profileerimise või otseturunduse teostamisel.

 • Isikuandmete ülekandmine juhul, kui soovite, et isikuandmeid, mida olete edastanud Kontaktikeskusele, edastatakse masinloetaval kujul teisele vastutavale töötlejale. Kontaktikeskus saab seda teha juhul, kui edastamine on tehniliselt võimalik.

 • Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selle tarbeks sisaldavad kõik teie e- posti teel saadetavad kommertsteadaanded juhendit neist loobumiseks. Samuti saate kommertsteadaannete jaoks antud nõusoleku tagasi võtta saates vastavasisulise e-maili Kontaktikeskuse aadressile info@kontaktikeskus.ee.

 • Pöördumine järelevalve teostaja poole. Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

Rakendussäte

Kontaktikeskus vaatab andmekaitsetingimusi regulaarselt üle ning kohaldab neid vastavalt isikuandmete töötluses toimuvatele muudatustele.
Kõikides andmekaitsetingimuste või isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega palume võtta ühendust info@kontaktikeskus.ee.

Volitatud töötlejad

Kontaktikeskus töötleb andmesubjektiga seotud andmeid kasutustingimustes toodud viisil. Kontaktikeskus võib vajadusel seadusest tulenevalt anda andmete kasutamise õiguse oma koostööpartneritest volitatud töötlejatele, kellel on õigus kasutada andmeid üksnes Kontaktikeskus määratud eesmärkidel ning selleks sõlmitud lepingu alusel. Kontaktikeskus edastab andmesubjekti andmeid üksnes sellistele koostööpartneritele, kes annavad piisava
tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et andmesubjekti andmete töötlemine vastab seadusele ja tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse. Kui Kontaktikeskus töötleb andmesubjekti andmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, peab Kontaktikeskus seaduse kohaselt andmesubjektile teatavaks tegema muuhulgas ka andmesubjekti andmete volitatud töötlejate andmed.

Meie peamised partnerid on järgmised:

Loginet Solutions OÜ, reg.nr 11163283 Rävala pst 5 1, 10143 Tallinn


CSC Telecom Estonia OÜ, reg.nr 14422354 Väike-Paala 1, 11415 Tallinn


Scandinavian Good Business AB, reg nr 556991-0127, Box 11127, 100 61 Stockholm


AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal, reg.nr 12831829, Pärnu mnt 141, Tallinn


If P&C Insurance AS, reg.nr 10100168, Lõõtsa 8a, Tallinn


OMNIVA OÜ, reg.nr 12670875, Pallasti tn 28, Tallinn


Eesti Energia AS, reg.nr 10421629, Laki 24, Tallinn


Eesti Mündiäri OÜ, reg.nr 10947159, Mündi 3, Tallinn

bottom of page