top of page

Datu aizsardzības nosacījumi (privātuma politika) un pilnvarotie apstrādātāji

Ievads

Contactic SIA (turpmāk tekstā – mēs) apstrādājam datu subjektu personas datus saskaņā ar datu aizsardzības nosacījumiem un personas datu apstrādei piemērojamos tiesību aktos noteiktajiem principiem.

Datu subjekts (turpmāk arī Jūs) datu aizsardzības nosacījumu izpratnē ir fiziska persona, kuras personas datus apstrādā SIA Contactic. Cita starpā datu subjekts ir, piemēram, SIA Contactic publikācijas abonents, vietnes apmeklētājs, tirdzniecības vides lietotājs, reģistrēts vietnes lietotājs, darba pretendents.

Personas dati ir dati, kas, piemēram, identificē vai ļauj identificēt fizisku personu personas vārds un kontaktinformācija.

Datu aizsardzības nosacījumu mērķis ir izskaidrot personas datu apstrādes principus, citiem vārdiem sakot, kādus personas datus un kādiem nolūkiem SIA Contactic vāc un kādas ir datu subjektu tiesības saistībā ar viņu personas datu apstrādi, ko veic SIA Contactic.

SIA Contactic var mainīt datu aizsardzības nosacījumus, pamatojoties uz nepieciešamību (piemēram, mainot tiesību aktus vai datu apstrādes procesu). Šādā gadījumā SIA Contactic informēs Jūs saprātīgā termiņā pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

Personas datu apstrādātāji

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir juridiska persona, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un metodes.

Kontrolieris: SIA Contactic
Uzņēmuma reģistrācijas kods: 40103948643
Adrese: Raiņa iela 18, Daugavpils, LV-5401
Kontakti: info@contactic.lv

Pilnvarots personas datu apstrādātājs

SIA Contactic parasti neizpauž personas datus trešajām personām. Tomēr tas var būt neizbēgami, ja izpaušanas pienākums izriet no likuma vai ir nepieciešams līguma izpildei. Arī tad, ja datu subjekts tam ir devis atļauju.

Personas datu pilnvarotais apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, iestāde vai cita organizācija, kas atbildīgā apstrādātāja (SIA Contactic) uzdevumā apstrādā personas datus. SIA Contactic var piešķirt tiesības izmantot datus pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotie apstrādātāji ir SIA Contactic sadarbības partneri, kuru dati ir pieejami 10. punktā un kuri apstrādā datus, cita starpā:

 • pakalpojuma sniegšanas nolūkā;

 • uzturēt organizētu abonentu datu bāzi;

 • vēlāk atsauca attiecīgo piekrišanu, par to rakstiski informējot atskaņošanas servisa un mārketinga nolūkos, izņemot kad persona ir nolēmusi citādi vai to veicinošā formā;

 • pildīt no likumdošanas izrietošās saistības (piem., datu nodošana pētniecības iestādei).

 

Pilnvarotie apstrādātāji apstrādā personas datus, lai izpildītu Contactic SIA noteiktos uzdevumus.

Personas datu apstrāde SIA Contactic un apstrādes principi

SIA Contactic apstrādā personas datus tikai šeit minētajiem mērķiem un juridiskajiem pamatiem.

SIA Contactic, apstrādājot personas datus, vienmēr ievēro šādus principus.

Caurspīdība – SIA Contactic apstrādā personas datus godīgā un pārskatāmā veidā un tikai tad, ja to atļauj likums. Mērķa ierobežojums - SIA Contactic apkopo jūsu personas datus precīzi un skaidri noteiktiem un likumīgiem mērķiem. Apstrādes mērķu maiņa var būt saistīta ar likumu vai Jūsu atļauju. Jebkurā gadījumā mēs Jūs par to informēsim savlaicīgi.

Ievācot pēc iespējas mazāku datu apjomu – SIA Contactic nodrošina, lai apstrādātie personas dati būtu pietiekami un atbilstoši apstrādes mērķu sasniegšanai, kā arī lai apstrādāto datu apjoms nebūtu lielāks par nepieciešamo.

Pareizība – SIA Contactic nodrošina, ka Jūsu personas dati ir pareizi un atbilstoši. Mēs dzēšam vai labojam nepareizus personas datus, cik vien ātri tas ir iespējams.

Saglabāšanas ierobežojums - Uzglabājot personas datus, SIA Contactic ievēro to apstrādes nepieciešamību, t.i., dati, kas ļauj identificēt fizisku personu, tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai. Nosakot glabāšanas termiņu, SIA Contactic ievēro likuma prasības, saistošajos līgumos saskaņotos termiņus vai juridisko saistību izpildei nepieciešamos termiņus.

Uzticamība – SIA Contactic apstrādā Jūsu personas datus tādā veidā, kas nodrošina atbilstošu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi. SIA Contactic visus mums izpaustos personas datus patur konfidenciāli un aizsargā personas datus no nelikumīgas nonākšanas trešo personu rokās, ieviešot efektīvus drošības pasākumus, tai skaitā izmantojot informācijas tehnoloģijas, tehniskos un organizatoriskos pasākumus.  

Integrēta un noklusējuma datu aizsardzība - SIA Contactic ņem vērā personas datu aizsardzības nepieciešamību, izstrādājot, izvēloties un izmantojot pakalpojumus un produktus, kas ietver personas datu apstrādi.

Apstrādātie personas dati un izmantošanas mērķi

Galvenokārt SIA Contactic apstrādā personas datus, ko sniedzat SIA Contactic vai kuri tiek savākti, pamatojoties uz Jūsu darbībām, kad izmantojat SIA Contactic produktus, pakalpojumus vai tīmekļa vietnes.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus galvenokārt, lai sniegtu Jums pakalpojumus, sagatavotu paziņojumus vai piedāvājumus un izveidotu ziņu stāstus.

To darot, mēs galvenokārt apstrādājam tālāk norādītos datu veidus par Jums tālāk norādītajiem nolūkiem.

 • Galvenie personas dati, piemēram, vārds un uzvārds

 • Ja klients veic pirkumu, lai izmantotu šo pakalpojumu, cita starpā ir nepieciešams abonenta personas kods.

 • Papildus personas dati citiem personas identifikācijas nolūkiem, piemēram, piesakoties darbam, informācija par izglītību, darba pieredzi un personiskajām īpašībām.

 • Kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, ir nepieciešama līguma izpildei. Tie tiek izmantoti arī tiešajam mārketingam komerciālos nolūkos, ja datu subjekts ir devis piekrišanu.

 • Dzīvesvietas adrese ir nepieciešama līguma izpildei, pasūtot preces, jo pretējā gadījumā nav iespējams izpildīt līgumu, t.i., piegādāt pasūtīto preci.

 • E-pasta adrese nepieciešama, lai izpildītu un nodrošinātu līguma izpildi un iesniegtu rēķinus.

 • Tālruņa numurs nepieciešams līguma izpildei un izpildes nodrošināšanai, tai skaitā ziņu pārraidei pakalpojuma pieejamības kļūdu gadījumā.

 • Pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešama informācija par maksājumu, piemēram, Jūsu bankas konta numurs.

 • Novērošanas kameru ieraksti. Kad Jūs apmeklējat mūs, uzņemšanas zonas var būt aprīkotas ar videonovērošanas sistēmām.

 • Tīmekļa identifikatori, piemēram, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa lapas, tiek saglabāta Jūsu izmantotās ierīces IP adrese. Lasiet vairāk par mūsu sīkfailu politiku, kas pieejama šeit.

 

Jums ir tiesības iepazīties ar savu personas datu apstrādi (vairāk skatīt 9. punktā). Tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka noteiktu personas datu apstrāde ir priekšnoteikums pakalpojuma sniegšanai, piemēram, ja nenorādīsiet galvenos personas datus vai kontaktinformāciju, mēs nevarēsim Jums sniegt pakalpojumu, tostarp jūsu pasūtīto produktu piegādi.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Kontaktu centrs var apstrādāt personas datus, pamatojoties uz šādiem juridiskiem pamatiem.

Līguma izpilde – mēs paļaujamies uz šo juridisko pamatu, lai nodibinātu līgumattiecības un izpildītu ar klientiem un partneriem saskaņotos nosacījumus. Piemēram, lai piegādātu Jūsu pasūtītās preces.

Juridiskās saistības — mēs paļaujamies uz šo juridisko pamatu, lai izpildītu savas juridiskās saistības. Piemēram, lai atbildētu uz tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem.

Piekrišana — mēs paļaujamies uz personas datu apstrādi, pamatojoties uz piekrišanu nosūtīt Jums mārketinga materiālus, piemēram, biļetenus un piedāvājumus.

Leģitīmas intereses – mēs paļaujamies uz šo juridisko pamatu, sagatavojot un izsakot pārdošanas piedāvājumus.

Profilēšana

SIA Contactic var profilēt Jūsu personas datus, lai piedāvātu savus produktus, apvienojot personas datus tiešā mārketinga lēmumu pieņemšanai. Mēs to darām, galvenokārt ņemot vērā Jūsu iepriekšējo pakalpojumu patēriņa vēsturi, vecumu, adresi un dzimumu, lai kartētu mērķa grupu, kurai varam piedāvāt šai mērķa grupai paredzētus produktus un pakalpojumus. Jums ir tiesības aizliegt savu personas datu izmantošanu profilēšanas nolūkos.

Lai atlasītu reklāmas, apmeklētāju uzvedība tiek grupēta un izveidota

 • pamatojoties uz mērķa grupām ar ārējo partneru palīdzību (Kontaktu centra pilnvaroto apstrādātāju saraksts atrodas 10. punktā)

Uzvedības paradumi tiek grupēti pēc lietotāju aktivitātēm – interneta lapu skatīšanās, atbildes uz jautājumiem, pasūtījumi, pirkumu vēsture u.c. Kontaktu centrs nereģistrē dalību mērķa grupās, kā arī nevar noteikt atsevišķas mērķa grupas, jo informācija tiek grupēta.

Personas datu glabāšanas termiņi

Contactic SIA saglabā datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu apstrādes mērķi vai līdz likumā noteiktajam termiņam, kad prasības zaudē spēku, vai līdz likumā noteiktam dokumentu uzglabāšanas termiņam.

Dažādiem datiem ir atšķirīgi uzglabāšanas termiņi. Piemēram:

 • mēs saglabājam klientu kontaktinformāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personalizēto pakalpojumu sniegšanai, kas noslēgts līgumā;

 • mēs saglabājam personas datu, kas nepieciešami grāmatvedībai, atbilstoši likumam, 7 gadus;

 • mēs saglabājam personas datus, kas sniegti ar piekrišanu, līdz piekrišanas atsaukšanai.

Datnes subjekta tiesības

Contactic SIA ļoti ciena datnes subjekta tiesības uz privātumu.

Jūsu kā datnes subjekta tiesības ir šādas:

 • Piekļuve jūsu personas datiem, ko Kontaktu centrs apstrādā par jums.

 • Datu labošana vai pievienošana, ja Jūsu personas dati nav aktuāli, nepareizi vai tie ir jālabo.

 • Datu dzēšana. Noteiktos gadījumos un, ja vēlaties, varat izmantot tiesības tikt aizmirstam. Mēs izdzēsīsim Jūsu datus, ja vien personas datu apstrādei nepastāvēs cits tiesisks pamats, piemēram, juridisks pienākums.

 • Datu apstrādes ierobežošana. Ja izteiksiet vēlmi ierobežot vai aizliegt savu personas datu apstrādi, Kontaktikeskus turpinās personas datu apstrādi tikai uzglabāšanas nolūkos, ja tas būs nepieciešams citu juridisku iemeslu dēļ.

 • Iebildumu iesniegšana pret Jūsu personas datu apstrādi, ja Contactic izmanto Jūsu personas datus, piemēram, veicot personas datu profilēšanu vai tiešo mārketingu.

 • Personas datu nodošana gadījumā, ja vēlaties, lai personas dati, kurus esat pārsūtījis Kontaktu centram, tiktu pārsūtīti mašīnlasāmā veidā citam datu pārzinim. Kontaktu centrs to var izdarīt, ja pārraide ir tehniski iespējama.

 • Piekrišanas atsaukšana. Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu. Šim nolūkam visos komerciālajos paziņojumos, ko saņemat pa e-pastu, būs ietverti norādījumi par to, kā atteikties no to abonēšanas. Jūs varat arī atsaukt savu piekrišanu komerciāliem paziņojumiem, nosūtot e-pastu ar attiecīgu saturu uz Contactic epasta adresi info@contactic.lv.

 • Vēršoties pie darba vadītāja. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu aizsardzības inspekcijā.

Lietojumprogrammas iestatījums

Contactic SIA regulāri izskata datu aizsardzības nosacījumus un piemēro tos atbilstoši izmaiņām personas datu apstrādē.

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzības nosacījumiem vai personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar info@contactic.lv.

Pilnvarotie apstrādātāji

SIA Contactic apstrādā ar datu subjektu saistītos datus lietošanas noteikumos noteiktajā veidā. Ja nepieciešams, SIA Contactic var piešķirt tiesības izmantot datus pilnvarotajiem apstrādātājiem no saviem sadarbības partneriem, kuriem ir tiesības izmantot datus tikai SIA Contactic noteiktajiem mērķiem un pamatojoties uz šim nolūkam noslēgto līgumu. SIA Contactic nodod datu subjekta datus tikai tiem sadarbības partneriem, kuri sniedz pietiekamu garantiju, ka tās īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tā, lai datu subjekta datu apstrāde atbilstu tiesību aktiem un tiktu nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība. SIA Contactic apstrādā datu subjekta datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, SIA Contactic saskaņā ar likumu jāinformē datu subjekts, cita starpā, par datu subjekta datu pilnvaroto apstrādātāju datiem. 

 

Mūsu galvenie partneri ir:

Loginet Solutions OÜ, reg.nr 11163283 Rävala pst 5 1, 10143 Tallinn

CSC Telecom Estonia OÜ, reg.nr 14422354 Väike-Paala 1, 11415 Tallinn

Scandinavian Good Business AB, reg nr 556991-0127, Box 11127, 100 61 Stockholm

AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal, reg.nr 12831829, Pärnu mnt 141, Tallinn

If P&C Insurance AS, reg.nr 10100168, Lõõtsa 8a, Tallinn

OMNIVA OÜ, reg.nr 12670875, Pallasti tn 28, Tallinn

Eesti Energia AS, reg.nr 10421629, Laki 24, Tallinn

Eesti Mündiäri OÜ, reg.nr 10947159, Mündi 3, Tallinn

bottom of page